Finkurier.ru

Журнал про Деньги
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Справка об отсутствии иностранных инвестиций

Аккредитация_ письмо об отсутствии иностранных инвестиций

здравствуйте, естьли у кого то письмо об отсутствии иностранных инвестиций для карточки аккредитации . заранее благодарю.

Владимир: Ср, Декабрь 05, 2007 10:57

Привет начинающим. 1. Смотри ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ НАКАЗ вiд 31 травня 1996 р. N 237 Про затвердження порядку ведення обліку суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності в митних органах 2.Четко формулируй вопрос. По догадкам тебе сказали принеси письмо об отсутствии ин.инвестиций. Стандартное письмо на бланке предприятия в адрес вашей таможни См. на доске вашего ОТО (отдела таможенного оформления) В произвольной форме директор сообщает об отсутствии . подпись печать дата

Брокер: Ср, Декабрь 05, 2007 11:08

да, Владимир когда я начинал заниматься ЭТИМ тогда таких писем не требовали при аккредитации

Валерій: Ср, Декабрь 05, 2007 11:27

Хлопці принесіть ДВЦ, да і все.

danilov: Ср, Декабрь 05, 2007 14:15

А справка из гидрометцентра о погоде на ближайшую неделю не нужна для карточки аккредитации? + свидетельство о рождении директора и главного бухгалтера?

Брокер: Ср, Декабрь 05, 2007 14:24

Ха, я могу предоставить справку что я не был, не участвовал, не присутствавал т.д. и т.п.

Виталий: Чт, Декабрь 06, 2007 14:45

МIНIСТЕРСТВО ЮСТИЦIЇ УКРАЇНИ ЗГОДЕН Директор Департаменту В. В. Бутрименко 12 серпня 2005 року ЗАТВЕРДЖУЮ Заступник Мiнiстра М. М. Шупеня 12 серпня 2005 року ВИСНОВОК N 12/44 про скасування рiшення про державну реєстрацiю нормативно-правового акта Державна митна служба України (найменування мiнiстерства, iншого органу виконавчої влади, якi видали нормативно-правовий акт) Порядок ведення облiку суб’єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в митних органах, затверджений наказом вiд 31.05.96 N 237 (заголовок нормативно-правового акта, вид, дата та номер розпорядчого документа, яким вiн затверджений) 12.06.96 за N 292/1317 (дата реєстрацiї й номер за державним реєстром) Пiдстави для розгляду питання щодо скасування рiшення про державну реєстрацiю: Недотримання органом, що видав нормативно-правовий акт, вимоги пункту 16 Положення про державну реєстрацiю нормативно-правових актiв мiнiстерств, iнших органiв виконавчої влади, органiв господарського управлiння та контролю, що зачiпають права, свободи й законнi iнтереси громадян або мають мiжвiдомчий характер, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.12.92 N 731 (iз змiнами), згiдно з яким у разi внесення змiн, доповнень або визнання таким, що втратив чиннiсть, акта законодавства, вiдповiдно до якого прийнято нормативно-правовий акт, орган, що видав цей нормативно-правовий акт, зобов’язаний у мiсячний строк унести до нього вiдповiднi змiни, доповнення або визнати його таким, що втратив чиннiсть. Висновок: Порядок ведення облiку суб’єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в митних органах, затверджений наказом Державної митної служби України вiд 31.05.96 N 237, зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 12.06.96 за N 292/1317, виданий на виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України i Нацiонального банку України вiд 03.04.96 N 391 «Про заходи щодо створення єдиної бази статистичних даних та статистичної звiтностi про зовнiшньоторговельнi операцiї». Згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України i Нацiонального банку України вiд 26.10.2000 N 1611 вищезазначену постанову Кабiнету Мiнiстрiв України i Нацiонального банку України визнано такою, що втратила чиннiсть. За наслiдками аналiзу нормативно-правових актiв Державної митної служби України, зареєстрованих у Мiн’юстi України з 01.01.93, проведеного на виконання окремого доручення Прем’єр-мiнiстра України вiд 28.02.2005 N 8406/0/1-05, Мiнiстерством юстицiї України було направлено Державнiй митнiй службi України лист вiд 05.03.2005 N 24-9-1673 з перелiком актiв, якi пiдлягають перегляду та за його результатами приведенню у вiдповiднiсть до чинного законодавства. До цього перелiку ввiйшов також i наказ Держмитслужби України вiд 31.05.96 N 237 «Про затвердження Порядку проведення облiку суб’єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в митних органах», зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 12.06.96 за N 292/1317. Оскiльки вiдповiдного реагування з боку Державної митної служби України не було, а вищезазначений нормативно-правовий акт фактично продовжує застосовуватися, Мiнiстерство юстицiї України, керуючись пунктом 17 Положення про державну реєстрацiю нормативно-правових актiв мiнiстерств, iнших органiв виконавчої влади, органiв господарського управлiння та контролю, що зачiпають права, свободи й законнi iнтереси громадян або мають мiжвiдомчий характер, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.12.92 N 731 (iз змiнами), листом вiд 29.07.2005 N 24-7/1222 запропонувало Держмитслужбi України у 5-денний строк визнати наказ вiд 31.05.96 N 237 «Про затвердження Порядку проведення облiку суб’єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в митних органах», зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 12.06.96 за N 292/1317, таким, що втратив чиннiсть, та вiдповiдний розпорядчий документ подати на державну реєстрацiю в установленому законодавством порядку, проте ця пропозицiя Держмитслужбою України не врахована. Вiдповiдно до пункту 17 Положення про державну реєстрацiю нормативно-правових актiв мiнiстерств, iнших органiв виконавчої влади, органiв господарського управлiння та контролю, що зачiпають права, свободи й законнi iнтереси громадян або мають мiжвiдомчий характер, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 1992 року N 731 (iз змiнами), рiшення про державну реєстрацiю нормативно-правового акта може бути скасовано у зв’язку з виявленням порушень або недотриманням вимоги пункту 16 цього Положення органом, що видав нормативно-правовий акт. Ураховуючи викладене, Мiн’юст України неодноразово пропонував Держмитслужбi України виконати законодавство про державну реєстрацiю нормативно-правових актiв, однак за станом на 11.08.2005 вiдповiдного нормативно-правового акта на дер
жавну реєстрацiю не подано. На пiдставi викладеного та вiдповiдно до пiдпункту «г» пункту 17 Положення про державну реєстрацiю нормативних актiв мiнiстерств, iнших органiв виконавчої влади, органiв господарського управлiння та контролю, що зачiпають права, свободи й законнi iнтереси громадян або мають мiжвiдомчий характер, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.12.92 N 731 (iз змiнами), та пiдпункту 4.4 пункту 4 Порядку скасування рiшення про державну реєстрацiю нормативно-правових актiв, занесених до державного реєстру, затвердженого наказом Мiн’юсту України вiд 31.07.2000 N 32/5, зареєстрованого 31.07.2000 за N 458/4679 (iз змiнами), рiшення про державну реєстрацiю Порядку ведення облiку суб’єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в митних органах, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 31.05.96 N 237, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 12.06.96 за N 292/1317, скасувати. Виключено з Державного реєстру нормативно-правових актiв 12.09.2005. Провiдний спецiалiст Департаменту державної реєстрацiї нормативних актiв С. М. Карпусь Заступник директора Департаменту О. В. Радiоненко Редактор Н. М. Кравченко Дата складання висновку: 11.08.2005 р.

Часто задаваемые вопросы

В каких случаях запрет, установленный частью 2 статьи 2 Закона № 57-ФЗ не распространяется на иностранных юридических лиц, иностранные организации, не являющиеся юридическими лицами?

Читать еще:  Бюджет инвестиционного проекта это

Освобождает ли представление указанными лицами информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах от необходимости предварительного согласования сделок по установлению контроля в отношении хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение?

В соответствии с частью 2 статьи 2 Закона № 57-ФЗ иностранные юридические лица, иностранные организации, не являющиеся юридическими лицами, которые не осуществляют представление в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на выполнение функций по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации (далее — уполномоченный орган), информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах (далее — иностранные инвесторы, не представляющие информации), не вправе совершать сделки, иные действия, влекущие за собой установление контроля над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства (далее — хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение), и (или) совершать сделки, предусматривающие приобретение в собственность, владение или пользование ими имущества, которое относится к основным производственным средствам таких хозяйственных обществ и стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов определенной на последнюю отчетную дату по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности балансовой стоимости активов хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Таким образом, запрет, установленный частью 2 статьи 2 Закона № 57-ФЗ, не распространяется на иностранных юридических лиц, иностранных организаций, не являющихся юридическими лицами, которые осуществляют представление в уполномоченный орган информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах.

Согласно части 2.2 статьи 2 Закона № 57-ФЗ представление иностранными юридическими лицами, иностранными организациями, не являющимися юридическими лицами, и находящимися под их контролем организациями в уполномоченный орган информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах осуществляется в соответствии с правилами, подлежащими утверждению Правительством Российской Федерации (далее — Правила), а также в форме запроса, предусмотренного частью 6 статьи 8 настоящего Федерального закона, о необходимости согласования планируемых сделок, иных действий в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Обращаем внимание, что раскрытие информации не освобождает от необходимости предварительного согласования сделок и (или) иных действий иностранных инвесторов в отношении хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение. Так, в статье 7 Закона № 57-ФЗ указаны требующие предварительного согласования Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации сделки иностранных инвесторов и (или) группы лиц, в которую входит иностранный инвестор, в отношении хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение, предусматривающие приобретение в собственность, владение или пользование указанными лицами имущества таких хозяйственных обществ, которое относится к основным производственным средствам хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, а также иные сделки, действия, в результате которых устанавливается контроль иностранных инвесторов или группы лиц над такими хозяйственными обществами.

Запрещены ли для иностранных юридических лиц, иностранных организаций, не являющихся юридическими лицами, которые не осуществляют представление в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на выполнение функций по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, но находящиеся под контролем Российской Федерации, либо субъекта Российской Федерации, либо под контролем гражданина Российской Федерации, являющегося в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах налоговым резидентом Российской Федерации (за исключением граждан Российской Федерации, имеющих также иное гражданство), сделки (иные действия) в отношении хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение?

В соответствии с частью 9 статьи 2 Закона № 57-ФЗ указанный федеральный закон не распространяется на отношения, связанные с совершением сделок в отношении хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, в случае, если приобретателем по таким сделкам является организация, находящаяся под контролем Российской Федерации, либо субъекта Российской Федерации, либо под контролем гражданина Российской Федерации, являющегося в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах налоговым резидентом Российской Федерации (за исключением граждан Российской Федерации, имеющих также иное гражданство). Для определения факта наличия контроля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации либо контроля гражданина Российской Федерации, являющегося в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах налоговым резидентом Российской Федерации, над организацией, являющейся приобретателем по указанным сделкам, применяются по аналогии положения пункта 1 части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона.

При этом в случае, если в структуре контроля над хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение, имеются иностранные юридические лица и (или) иностранные организации, не являющиеся юридическими лицами, и (или) находящиеся под их контролем организации, подтверждение факта нахождения указанных организаций под контролем Российской Федерации, либо субъекта Российской Федерации, либо под контролем гражданина Российской Федерации, являющегося в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах налоговым резидентом Российской Федерации (за исключением граждан Российской Федерации, имеющих также иное гражданство) может быть подтверждено только в рамках раскрытия указанными организациями информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, предусмотренном частью 22 статьи 2 Закона № 57-ФЗ.

Контроль за осуществлением иностранных инвестиций. Итоги года

  • Ирина Акимова — партнер, руководитель антимонопольной практики, Адвокатское Бюро «BGP Litigation»
  • Андрей Неминущий — советник, юридическая фирма Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP
  • Ксения Симакова — юрист, Адвокатское Бюро «BGP Litigation»

На наш взгляд, 2019 год во многом является годом, который положил начало размышлениям о дальнейшем развитии законодательства о контроле за осуществлением иностранных инвестиций и включил в себя большое число инициатив, направленных как на изменение законодательства, так и на разъяснение отдельных вопросов его применения. Иными словами, 2019 год предваряет ряд изменений, которые окажут заметное влияние на правоприменение.

Кроме того, этот год выявил ряд вопросов, ранее не выходивших на первый план или возникших в связи с постепенным формированием практики применения отдельных положений действующего законодательства.

Одной из важных тем в уходящем году стал вопрос разграничения понятий «установление контроля» и «приобретение прав блокирования» в отношении деятельности стратегических обществ.

В условиях все более усложняющихся конструкций сделок, дать однозначный ответ на вопрос, какая из сторон контролирует или решающим образом влияет на хозяйственную деятельность общества, а какая такого влияния не оказывает, бывает достаточно трудно. При этом регулятор, неоднократно заявляя о том, что права «блокирования» могут приводить к приобретению «контроля» и о необходимости проведения детального анализа в таких ситуациях, никак не конкретизировал соответствующие случаи. Указанный подход привел к возникновению вопросов и обоснованных опасений со стороны иностранных инвесторов. Особенно остро данный вопрос затронул инвестиционные фонды, которые зачастую рассчитывают на получение значительного объема прав блокирования в целях защиты своих инвестиций.

Читать еще:  Показатели объема структуры и динамики инвестиций

Справедливости ради, следует отметить, что аналогичная проблема существует и в рамках осуществления контроля за экономической концентрацией. Однако особый оттенок она приобретает именно в свете контроля за осуществлением иностранных инвестиций, поскольку Федеральный закон от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» прямо разграничивает данные понятия исходя из субъектного состава. При этом наличие риска ничтожности сделки в случае ее совершения без соблюдения требований указанного закона придает данному вопросу еще большую актуальность.

В то же время, учитывая текущую работу по подготовке разъяснений, проводимую ФАС России и Ассоциацией антимонопольных экспертов, возможно, мы получим более подробную позицию регулятора, которая внесет ясность в соотношение понятий «установление контроля» и «приобретение прав блокирования».

Еще одной актуальной темой, которая касается контроля за осуществлением иностранных инвестиций в целом, является вопрос сроков согласования сделок в отношении стратегических обществ. На практике мы видим, что заседания Правительственной комиссии проходят нерегулярно, а количество сделок не позволяет в полной мере обеспечить выполнение сроков рассмотрения, установленных законом. В результате ряд сделок находится на согласовании Правительственной комиссии более года и зачастую у инвесторов нет четкого понимания, когда они смогут завершить предполагаемую сделку. Отсутствие прогнозируемых сроков рассмотрения сделок, а также закрытость процедуры согласования являются одними из основных проблем, с которыми сталкиваются иностранные инвесторы.

При этом существующее с 2016 года заочное голосование при принятии решения Правительственной комиссией так и не стало рабочим инструментом, способным ускорить процесс согласования сделок, которые априори не влекут угрозы для обеспечения обороны страны и безопасности государства или по которым существует согласованная позиция заинтересованных государственных органов. Достаточно сложно судить о причинах, по которым данная процедура не применяется, однако представляется, что в силу самого факта неприменения ее целесообразно либо реформировать, либо найти ей действенную альтернативу.

В этой связи нельзя не отметить, что неопределенность сроков согласования сделок отразилась и на существующем в рамках Закона № 160-ФЗ механизме согласования «любых» сделок, применение которого в течение последних двух лет позволило сформировать целый ряд вопросов, на которые пока нет однозначного ответа.

Как следует из Закона № 160-ФЗ, согласование «любых» сделок может потребоваться для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Однако до сих пор мы не можем с точностью говорить о том, что включают в себя данные понятия. Указанный закон не приводит каких-либо критериев или примеров, которые бы позволили инвесторам оценивать вероятность необходимости согласования той или иной сделки.

При этом решение заинтересованных государственных органов о необходимости информирования председателя Правительственной комиссии о сделке или об отсутствии такой необходимости также должно основываться на том, повлияет ли предполагаемая сделка на оборону страны и безопасность государства. Однако большинство из таких органов не наделены полномочиями по оценке данного влияния. Таким образом, критерии, на которых строится позиция данных ведомств, не прозрачны, и могут, на наш взгляд, иметь ситуативный характер.

При этом сроки принятия решений о необходимости согласования сделки либо об отсутствии таковой Председателем Правительственной комиссии нормативно не закреплены. Таким образом, сделка, которая приостанавливается на время принятия такого решения, может находиться в данном состоянии неопределенное время. Отсутствие в данном вопросе правовой определенности может повлиять на заинтересованность иностранных инвесторов в осуществлении деятельности на территории Российской Федерации.

На наш взгляд, для создания более четких и понятных иностранным инвесторам методов регулирования, необходимо, как минимум, установить сроки, в которые иностранный инвестор может ожидать решения Председателя Правительственной комиссии, а также критерии принятия решений заинтересованными государственными органами.

В заключение хотелось бы отметить, что обозначенные вопросы, в совокупности с общим консервативным подходом к осуществлению контроля за осуществлением иностранных инвестиций, на наш взгляд, в целом не способствуют улучшению инвестиционного климата. Как показала сделка между Fortum и Uniper, придание существующему режиму большей гибкости, которая бы позволила осуществлять согласование сделок, не несущих рисков, связанных с обороной страны и безопасностью государства и предполагающих значительные инвестиции в российскую экономику, является одним из актуальных направлений развития законодательства.

Аннотация к Закону о прямых иностранных инвестициях № 4875

Улучшение инвестиционного климата является одним из основных принципов экономической программы Правительства Турции. Важным шагом в этой области является принятие нового законодательства об иностранных инвестициях, создающего базу устойчивого развития транспарентного рынка частных инвестиций при эффективной поддержке государства.

Новый Закон о прямых иностранных инвестициях (далее «Закон»), отменивший действовавший с 1954 г. аналогичный закон, был опубликован в «Официальной газете» 17 июня 2003 г. и с этой даты вступил в силу. В целях реализации указанного выше Закона Казначейством при Премьер-министерстве Турции было разработано соответствующее Положение (далее «Положение»), а Правительством Турции образован Межправительственный координационный комитет по совершенствованию инвестиционного климата, куда вошли руководящие представители соответствующих министерств, частного сектора и государственных организаций. Основной задачей Комитета является ликвидации оставшихся бюрократических препятствий для инвестиций.

К числу основных новелл, предусмотренных указанным выше Законом, можно отнести следующие:

1.Введение основанных на международных стандартах таких понятий как «иностранный инвестор» и «прямая иностранная инвестиция». В соответствии со статьей 2 Закона иностранными инвесторами являются:

а/ физические лица, имеющие иностранное гражданство, а также турецкие граждане, постоянно проживающие за рубежом в соответствии с законодательством страны пребывания.

б/ иностранные юридические лица, образованные в соответствии с законодательством иностранных государств, а также международные институты, которые осуществляют прямые иностранные инвестиции в Турцию.

Под «прямой иностранной инвестицией» понимается:

а/ создание новой компании или филиала иностранной компании, в которых иностранным инвесторам принадлежат доли (вклады) в размере 10 или более процентов;

б/ участие в существующих турецких компаниях с 10 или более процентами иностранного капитала;

в/ осуществление инвестиций из-за рубежа в следующих формах:

-в денежной форме в свободно конвертируемой валюте, купленной или проданной через Центральный банк Турции;

Читать еще:  Договор инвестиции в строительство

-акциями или другими ценными бумагами иностранных компаний (за исключением государственных ценных бумаг);

-поставками машин и оборудования;

-реинвестирование (вложения в объекты предпринимательства за счет прибыли, полученной иностранным инвестором от иностранных инвестиций);

правами на промышленную и интеллектуальную собственность;

коммерческими правами на эксплуатацию природных ресурсов.

2.Закон провозглашает свободу инвестирования и национальный режим как основной принцип политики иностранных инвестиций в Турции. Иностранные инвесторы освобождаются от многих бюрократических процедур, таких как необходимость получения предварительных разрешений на:

— создание компании и филиала;

-участие иностранного партнера;

— изменение сферы деятельности иностранной компании;

-увеличение капитала или продажу акций иностранной компании.

Отменено также требование по минимальному размеру уставного капитала компаний с иностранными инвестициями в размере 50 000 долларов США.

В соответствии со статьей 3 Закона иностранным инвесторам предоставляется тот же режим, что и местным турецким организациям Поскольку все компании, созданные в рамках Торгового кодекса Турции являются турецкими юридическими лицами, их правовой режим не зависит от природы формирования капитала. Сняты ограничения по организационно-правовым формам (ранее для иностранных компаний предусматривались лишь акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью). В соответствии со статьей 9 Положения иностранные инвесторы могут создавать свои компании в любых организационно-правовых формах, которые предусмотрены Торговым кодексом Турции, а «неинкорпорированные партнерства»-Кодексом об обязательствах .

Партнерства, образованные путем соглашений об использовании имени, обычные партнерства, консорциумы, бизнес-партнерства, венчурные компании, не имеющие четких характеристик компаний, перечисленных в Коммерческом кодексе Турции считаются неинкорпорированными партнерствами в рамках Закона.

Все иностранные компании несут ответственность за получение тех местных лицензий, которые требуются для аналогичных турецких компаний.

3.Закон предусматривает гарантию защиты иностранных инвестиций от экспроприации и национализации, каковые могут иметь место исключительно в рамках Конституции, в соответствии со специальным законодательством, на условиях международных договоров и при условии компенсации понесенных убытков.

4. В законе четко прописано право иностранных инвесторов переводить за рубеж без каких – либо ограничений прибыль, дивиденды, выручку от продажи или ликвидации части или всех инвестиций, переводы в погашение полученных из-за рубежа займов и процентов по ним.

5. Новое законодательство (статья 3) предоставляет право юридическим лицам с участием иностранного капитала, созданным в соответствии с Торговым кодексом Турции, приобретать на территории Турции недвижимость или ограниченные права на недвижимость на тех же условиях, которые предусмотрены для турецких граждан. Что касается иностранных физических лиц, то соответствующие права предоставляются им на условиях взаимности.

6. К числу нововведений относится также порядок рассмотрения споров. По спорам возникающим из инвестиционных соглашений, регулируемых нормами частного права, а также из контрактов, заключенных с государственными органами, иностранные инвесторы могут обращаться, помимо уполномоченных местных судов, также в национальный и/или международный арбитраж, или разрешить их другими путями при взаимной договоренности сторон.

7. В связи с принятием нового законодательства об иностранных инвестициях существенно меняется в этой сфере роль Казначейства при Премьер-министерстве. Если раньше функции Казначейства носили контрольно-надзорный характер, что выражалось, в том числе, и в выдаче предварительных разрешений иностранным инвесторам, то по новому закону в соответствии со статьей 4 на Казначейство возложено определение общих рамок политики в области иностранных инвестиций. При ее разработке Казначейство должно учитывать планы развития, ежегодные программы, экономическое положение страны, тенденции международных инвестиций и мнение государственных институтов и частных профессиональных организаций.

Казначейство уполномочено требовать от государственных институтов и частных профессиональных организаций представления статистических данных в области инвестиций. Иностранные инвесторы должны предоставлять статистические данные о своих инвестициях в соответствии с процедурами, определяемыми Казначейством. Эта информация не может быть использована в качестве доказательств или в каких-либо других целях, кроме статистических. В соответствии с Положением компании и филиалы должны представлять в Генеральную дирекцию по иностранным инвестициям Казначейства следующую информацию:

— информацию о размере капитала и операциях ежегодно до конца мая;

— информацию о платежах, произведенных на их счета в течение 1 месяца с даты платежа;

— информацию о переводах денежных средств из-за рубежа в течение 1 месяца с даты платежа;

Кроме этого, Казначейству предоставляют информацию о прямых иностранных инвестициях Центральный банк Турции, Совет по рынку ценных бумаг, Министерство промышленности и торговли, Министерство финансов. Союз торговых палат и бирж. Офис торгового регистра, осуществляющий регистрацию юридических лиц, направляет в Казначейство следующие документы:

— копию Декларации об образовании компании или филиала, заполненную соответствующим физическим лицом;

— копию Устава или дополнений в Устав компании, подлежащих регистрации;

— копию реестра акционеров или реестра участников, представленные компаниями в Офис торгового регистра.

8. Положение также подробно прописывает порядок создания и деятельности представительств иностранных компаний, однако необходимо отметить, что изменений здесь практически нет.

Выдача разрешений на открытие представительств (при условии, что они не будут вести коммерческую деятельность). возложена на Казначейство.

Указанные разрешения должны быть выданы Казначейством течение 5 дней с даты подачи заявления при условии надлежащего представления всех необходимых документов. К таковым документам относятся:

— копия сертификата о регистрации основной компании в стране местонахождения, заверенная в турецком консульстве или путем проставления апостиля;

— копия балансового отчета и справка о доходах основной компании;

— доверенность на имя лица, уполномоченного осуществлять деятельность представительства.

В своей деятельности представительства иностранных компаний должны руководствоваться следующими положениями:

— после регистрации в налоговом органе копия соответствующего документа должна быть направлена в Генеральную дирекцию Казначейства в течение 1 месяца с даты регистрации. Изменение адреса должно быть удостоверено Генеральной дирекцией в течение 1 месяца с даты такого изменения.

— представительства должны направлять в Казначейство ежегодно не позднее мая следующего года информацию о своей деятельности за предыдущий год с приложением документов, подтверждающих что все расходы осуществлены за счет иностранной валюты, поступившей из-за рубежа.

— срок разрешения на деятельность представительства составляет три года. Продление указанного срока может предоставляться каждый раз на последующие три года с учетом работы за предшествующий период и в зависимости от целей и планов на будущее.

— при прекращении деятельности представительства соответствующий документ налогового органа должен быть направлен в Генеральную дирекцию.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector